Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Informacja dodatkowa w sprawozdaniu

Jednym z elementów znajdujących się w sprawozdaniu finansowym jest informacja podatkowa. Obejmuje ona w szczególności wprowadzenie do sprawozdania i dodatkowe informacje oraz objaśnienia.

Ustawa o rachunkowości określa minimalny zakres informacji, jakie powinny zostać ujęte w informacji dodatkowej. Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny obejmować dane i wyjaśnienia: do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnych oraz rachunku przepływów pieniężnych za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym; proponowany podział zysku lub pokrycia straty; informacje dotyczące pracowników i organów jednostki; inne kluczowe informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

Informacja dodatkowa służy przede wszystkim jasnemu i rzetelnemu przedstawieniu sytuacji finansowej, rentowności i wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Zakres informacji jest różny i zależy od charakteru działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.