Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Postępowanie podatkowe

Postępowanie podatkowe należy do rodzaju postępowań administracyjnych, które przeprowadzane są przez właściwy organ podatkowy pierwszej instancji. Tego typu organem podatkowym mogą być:
 • naczelnik urzędu skarbowego;
 • naczelnik urzędu skarbowego;
 • wójt;
 • burmistrz;
 • prezydent miasta;
 • starosta;
 • marszałek województwa;

O rozpoczęciu postępowania decyduje doręczenie postanowienia do podatnika wydanego przez odpowiedni organ.

Postępowanie podatkowe ma na celu określenie wymiaru podatku. Najczęściej występującą przyczyną jego wszczęcia są nieprawidłowości wykazane podczas kontroli podatkowej.

Do stron postępowania podatkowego należą podatnik, płatnik podatku, inkasent, następca prawny wyżej wymienionych podmiotów, osoby trzecie, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy.Przeczytaj również:

Czynniki wpływające na system podatkowy

Systemem podatkowym nazywamy ogół przepisów prawnych i instytucji finansowych z zakresie ustalania oraz poboru podatków.

Podatki są najważniejszym źródłem finansowania zadań i potrzeb publicznych.

Czynniki decydujące o tym jak funkcjonuje system podatkowy:

  1) czynniki ekonomiczne
  • wybór właściwych źródeł podatkowych
  • wybór odpowiedniego momentu procesu gospodarczego
  • właściwe i precyzyjne określenie podmiotu gospodarczego, który ma być objęty obowiązkiem podatkowym, oraz ustalanie właściwej wysokości nakładanych podatków
  2) czynniki zewnętrzne (globalne)
  • występująca koniunktura gospodarcza na świecie
  • rola danego państwa w gospodarce światowej
  3) czynniki wewnętrzne
  • warunki społeczno-gospodarcze
  • stopień rozwoju gospodarczego
  • typ ustroju politycznego
  • rola i zakres władzy państwowej


Pożytki – czym są w praktyce?

Pożytkiem* nazywamy nazywamy jeden z przedmiotów stosunków cywilnoprawnych obejmujących dochody z rzeczy lub prawa.

Wyróżniamy:
 • pożytki naturalne rzeczy → mowa tutaj o płodach rzeczy i innych odłączonych od niej części składowych, które stanowią normalny przychód ( np. przychówek zwierząt domowych)
 • pożytki cywilne rzeczy → dochody jakie rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego, które mogą przybierać formę pieniężną lub niepieniężną ( np. czynsz z tytułu dzierżawy gruntu)
 • pożytki prawa – dochody, które to prawo przynosi zgodnie ze swoim społeczno-gospodarczym przeznaczeniem (np. pożytkami z wierzytelności pieniężnej mogą być odsetki)

* Informacje zaczerpnięte z Wikipedii.