Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Sprawozdanie finansowe

Pisaliśmy już o wielu obowiązkach, jakie wiążą się z prowadzeniem pełnej księgowości. Jednym z nich jest sporządzanie sprawozdania finansowego i to właśnie jemu poświęcimy dzisiejszy post.

Zacznijmy od tego czym jest sprawozdanie finansowe? To dokument zawierający dane o stanie finansowo-majątkowym przedsiębiorstwa po zakończeniu danego roku obrotowego oraz wynik finansowy osiągnięty przez nie w czasie trwania roku obrotowego.

Sprawozdanie finansowe składa się przede wszystkim z bilansu i rachunku zysków i strat. Dokumenty te w najbardziej oczywisty sposób prezentują uzyskany wynik finansowy oraz stan majątkowo-finansowy jednostki.

W skład sprawozdania finansowego wchodzi również dodatkowa informacja do bilansu, gdzie zawiera się pozostałe dane, nie wchodzące do sporządzonego bilansu. Jednostki nie sporządzające sprawozdania w wersji uproszczonej muszą do wymienionych wcześniej dokumentów załączyć:
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych.

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić w terminie do trzech miesięcy od zamknięcia roku obrotowego. Sporządzone i zatwierdzone sprawozdanie finansowe należy złożyć w urzędzie skarbowym oraz KRS.

Vatowiec a ryczałtowiec


Jak często zdarza się mylić vatowca z ryczałtowcem. Osoby bardziej znające się na księgowości czy działalności gospodarczej nie powinny popełniać takiego błędu. Jednak nie wszyscy są specjalistami w tym zakresie, dlatego w tym poście przedstawimy podstawowe różnice między nimi.

Najczęściej powodem pomyłek jest podobne brzmienie i występowanie kilku stawek podatkowych dla danego typu towarów, usług czy rodzaju działalności. Podstawową różnicę stanowi rodzaj podatku. VAT (płacą go vatowcy) jest podatkiem konsumpcyjnym od sprzedawanych towarów i usług. Natomiast ryczałt zalicza się do podatku przychodowego, czyli płaconego od wysokości uzyskanych przez firmę przychodów (podobieństwo do podatku dochodowego, lecz inna podstawa ustalania wysokości zobowiązania).

Stawki VAT w zależności od rodzaju towaru lub usługi wynoszą 23%, 8%, 5% oraz 0%. W przypadku ryczałtu wysokość stawek zależna jest od przychodu osiągniętego z danego rodzaju działalności gospodarczej. Są to stawki 17%, 8,5%, 5,5%, 3%.

Trzecią różnicę między podatnikami VAT, a ryczałtowcami stanowi sposób rejestracji podstawy wymiaru podatku i jego ustalania. VAT oblicza się odejmując podatek VAT naliczony, od podatku VAT należnego, których wartości ustalone są na podstawie prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oblicza się, stosując odpowiednią stawkę ryczałtową dla przychodu z działalności, którą obejmuje. Do ustalania tego zobowiązania służy ewidencja przychodów.

Dokumentacja księgowa firmy


Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą zdaje sobie sprawę, że podstawowym fundamentem na rozwój firmy jest dobrze prowadzona księgowość w firmie. Wszystkie wykonane operacje gospodarcze w firmie muszą mieć potwierdzenie dokumentalne. Taka dokumentacja, która podlega księgowaniu, nosi nazwę dowodów księgowych.

Dokumentację księgową możemy podzielić na:
- dokumenty własne: wystawione przez jednostkę w której zostaną za ewidencjonowane bez względu na ich przeznaczenie,
- dokumenty obce: sporządzone przez osoby zewnętrzne i dostarczenie jednostce, dla której staną się podmiotem ewidencji.

Dokumenty księgowe można sklasyfikować również na:
- dokumenty zbiorcze: ich zakres jest obszerny i dotyczy dowodów źródłowych (jest to: raport kasowy ujmujący dowody wpłat i wypłat gotówki, polecenia księgowania),
- dokumenty korygujące: mają na celu skorygowanie błędnych zapisów np. noty księgowe, faktury korygujące VAT,
- dokumenty zastępcze: są zastępowane na czas nadejścia właściwych dokumentów, są wystawiane przez osobę zajmującą się księgowością.

Które dokumenty musisz bezwarunkowo trzymać?
- księgi podatkowe (dla pełnej księgowości – księgi rachunkowe, dla uproszczonej: PKPiR),
- rejestry,
- sprawozdania finansowe,
- ewidencje,
- dokumenty inwentaryzacyjne,
- dowody księgowe,
- sprawozdania finansowe,
- dowody transakcji, np. faktury,
- korekty,
- duplikaty.

Dokumentacja księgowa powinna być uporządkowana w sposób chronologiczny oraz odpowiednio uporządkowana, aby w łatwy i szybki sposób w razie potrzeby można było je znaleźć. Pod żadnym pozorem dokumentacji księgowej nie można wyrzucić, gdyż w razie kontroli skarbowej stanowi podstawowe źródło informacji.