Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

Informacje o rachunku zysków i strat

Sporządzenie rachunku zysków i strat stanowi jeden z obowiązkowych oraz podstawowych elementów sprawozdania finansowego, które jest tworzone przed podmioty rozliczające się na zasadach określających prowadzenie pełnej księgowości. Rachunek zysków i strat można zamiennie nazywać rachunkiem wyników.


Rachunek zysków i strat prezentuje zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków oraz samofinansowania. Dokument ten stanowi podsumowanie osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów. Warto mieć na uwadze, że jest to również związane z informowaniem o wyniku finansowym firmy oraz o efektywności oraz działalności gospodarczej.


Szablon oraz treść rachunku zysków i strat w państwach, które należą do Unii Europejskiej określone zostały przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku.


Rachunek zysków i strat może zostać sporządzony w dwóch wariantach, a mianowicie w wariancie kalkulacyjnym oraz wariancie porównawczym. Wariant jest wybierany w oparciu o sposób ewidencjonowania operacji księgowych na kontach rachunkowych.


W sporządzanym rachunku zysków i strat, wynik finansowy jest rozdzielany na:
- przychody oraz koszty podstawowej działalności operacyjnej,
- pozostałe przychody oraz koszty operacyjne,
- przychody oraz koszty finansowe,
- wynik zdarzeń gospodarczych.


Gdzie uiszczać podatki?

Każdy przedsiębiorca jest świadomy odnośnie konieczności regulacji swoich zobowiązań podatkowych. Wielu z nich nie jest jednak pewnych do jakiego urzędu powinny przesyłać swoje należności. Jak zatem ustalić właściwy urząd skarbowy?

Podatek dochodowy PIT w przypadku osób fizycznych oraz CIT dla osób prawnych należy płacić w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki bądź miejsce zamieszkania jednoosobowego przedsiębiorcy. Z tego względu bardzo istotne sprawdzanie czy zmieniając adres spółki bądź miejsce zamieszkania nie zmienimy jednocześnie naszego urzędu skarbowego. Podobnie jest w przypadku podatku od towarów i usług.

Osoby rozliczające się na podstawie karty podatkowej rozliczają się zgodnie z położeniem zorganizowanego zakładu, który wykazali w zgłoszeniu CEIDG-1.

Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy umów sprzedaży, pożyczek, darowizny itd. Miejsce jego regulacji zależy od rodzaju zawieranej umowy. I tak na przykład w przypadku umowy dotyczącej nieruchomości właściwy będzie urząd ze względu na miejsce jej ulokowania. W pozostałych przypadkach urząd będzie właściwy dla siedziby spółki bądź miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Całkowita nieściągalność

Na naszej stronie głównej znajdziesz najciekawsze informacje ze świata biznesu i księgowości - > KLIK

Czasem dochodzi do sytuacji gdy nie jesteśmy w stanie uregulować swoich należności finansowych. Czy jednak wiesz, że w niektórych przypadkach możesz ubiegać się o umorzenie długu w ZUS?

Aby jednak ubiegać się o umorzenie długu w ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi stwierdzić Twoją nieściągalność bądź bardzo trudną sytuację rodzinną.

Nieściągalność to sytuacja gdy nie posiadamy żadnych środków finansowych oraz majątku trwałego z którego można by było uregulować należności. O umorzenie może starać się były i obecny przedsiębiorca, pełnomocnik dłużnika, jego współmałżonek, który również przyczynił się do zadłużenia oraz spadkobierca, który długi w ZUS nabył na drodze dziedziczenia.   

Jeżeli nie uda Ci się umorzyć swojego długu warto spróbować rozłożyć go na raty, ponieważ ta kwestia jest zazwyczaj rozpatrzona jest przez ZUS znacznie bardziej przychylnie.