Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Kontakt: bok.pelnaksiegowosckrakow@gazeta.pl

Kapitał firmy czym jest i jak go pozyskać?

Kapitał to fundament każdej działalności gospodarczej. Pod tym pojęciem kryją się zasoby przedsiębiorstwa. Kapitał napędza działania jednostki gospodarczej i sprawia, że firma funkcjonuje na rynku.

Istnieje wiele klasyfikacji kapitałów, w zależności od tego, jaki czynnik weźmiemy pod uwagę. Kapitał realny odnosi się do konkretnych dóbr materialnych takich jak budynki, urządzenia i maszyny. Kapitał finansowy to źródło finansowania kapitału realnego, jakimi są gotówka, kredyt, czy papiery wartościowe.

Źródłami kapitału nie są krótkoterminowe zobowiązania podmiotu gospodarczego powstające z powodu: wynagrodzeń, dostaw, podatków, operacji na aktywach, dotacji, a także funduszów z UE. Uznać za kapitał można wszelkie zobowiązania na rynku finansowym, obciążone oprocentowaniem.

Jest wiele sposobów na pozyskanie kapitału. Do tradycyjnych sposobów należą pożyczki i kredyty bankowe, jednak w obecnych czasach coraz trudniej jest je pozyskać. W związku z trudnościami przedsiębiorcy częściej zwracają się do alternatywnych źródeł do jakich zaliczymy różnego rodzaju platformy internetowe oraz firmy leasingowe, które chętniej niż banki udzielają pomocy działaczom.

Fakturowanie usług ciągłych

Przy fakturowaniu usług świadczonych w trybie ciągłym ważne jest ustalenie odpowiedniego momentu powstania obowiązku podatkowego. Wystąpić on może w dacie wystawienia faktury, jeżeli wystawiona ona zostanie w sposób terminowy, w przypadku usług ciągłych - telekomunikacyjnych, związanych z mediami i obsługą prawną oraz biurową, a także w przypadku dzierżawy lub najmu. 

Jeżeli przedsiębiorca nie wystawił w ogóle faktury, to podatek VAT wykazać należy w dniu upływu terminu płatności oraz Sprzedaż usług ciągłych również udokumentowana powinna zostać fakturą z oznaczeniem daty sprzedaży, czyli daty wykonania usługi oraz datą wystawienia dokumentu.

Konieczne jest to także w przypadku prawidłowego rozliczenia podatku należnego przez usługodawcę oraz do rozliczenia przez usługobiorcę. Faktura zasadniczo wystawiana zostaje do 15 dnia każdego miesiąca następującego po tym, w którym powstał taki obowiązek. W przypadku usług ciągłych powstaje on jednak w chwili ich wykonania, czyli z upływem ostatniego dnia przyjętego przez strony okresu rozliczeniowego. Na fakturze niezbędne jest jednak wskazanie okresu, którego dotyczy.

Ile wynosi podstawa podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży akcji własnych?

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych - PCC podlega między innymi sprzedaż akcji własnych. Jaka jest podstawa opodatkowania takiej sprzedaży? Wszelkie kwestie dotyczące naliczania i opłacania podatku od czynności cywilnoprawnych regulowana ustawą z dnia 9 września 2000 roku. Zasadniczo za umowę sprzedaży i praw majątkowych zaliczyć należy umowy wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. W artykule 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi akcje definiowane są jako papiery wartościowe i jako takie mogą zostać przedmiotem umowy sprzedaży.

W takiej sytuacji zastosować można zasady obrotu akcjami, jakie zawarte są w Kodeksie Cywilnym. Przy umowie sprzedaży kupujący zajmuje się opłaceniem należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Jako podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży akcji własnych stanowić będzie wartość rynkowa prawa majątkowego. Określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania czynności, bez możliwości odliczenia od niej długów i ciężarów.

Jeżeli podatnik w tej sytuacji nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub owa wartość nie odpowiada w ocenie organu podatkowego wartości rynkowej, to podatnik wezwany zostanie do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia w terminie nie krótszym niż 14 dni.