Działamy na rynku już wiele lat, oferując przedsiębiorcom profesjonalną opiekę księgową.Kluczem do naszego sukcesu stała się kompetencja, która gwarantuje najwyższy standard obsługi oraz całkowite bezpieczeństwo.Prowadzimy każdy rodzaj księgowości,udzielamy porad z zakresu rachunkowości i podatków. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Biuro Rachunkowe OPTIMA
Telefon: 12 37 83 835
E-mail: kontakt@biurorachunkoweoptima.pl

6 miesięcy bez ZUS-u

30. kwietnia bieżącego roku w życie weszła jedna z ustaw Konstytucji Biznesu tak zwane Prawo Przedsiębiorców. Największą zaletą nowej ustawy jest zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku regulacji składek do ZUS przez pierwsze pół roku działalności.

“Ulga na start” bo tak nazywa się to zwolnienie dotyczy osób fizycznych, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności bądź podejmują działalność po co najmniej 60 miesięcznej przerwie.

Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorcy nie muszą regulować następujących składek:
– ubezpieczenia emerytalnego – 122,98 zł
– ubezpieczenia rentowego – 50,40 zł
– ubezpieczenia chorobowego – 15,44 zł
– ubezpieczenia wypadkowego – 10,52 zł.

Co jednak ważne, zwolnienie to nie obejmuje składek na ubezpieczenie zdrowotne. Warto podkreślić także, że decydując się na skorzystanie z ulgi na start w danym okresie nie jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych w związku z czym nie możemy korzystać ze świadczeń z tego tytułu. Ulga na start ma charakter dobrowolny i można z niej w każdym momencie zrezygnować.

Aktywa

Aktywa zgodnie z Ustawą o rachunkowości to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Suma aktywów posiadanych przez przedsiębiorstwo musi być równa sumie pasywów tej jednostki! 

Aktywa dzieli się na aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe.

Do aktyw trwałych zaliczamy:
- wartości niematerialne i prawne,
- rzeczowe aktywa trwałe,
- należności długoterminowe,
- inwestycje długoterminowe,
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Do aktyw obrotowych zaliczamy:
- zapasy,
- należności krótkoterminowe,
- inwestycje krótkoterminowe,
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Aktywa przedsiębiorstwa finansowane są z różnych źródeł. W bilansie wyodrębnia się dwie grupy - kapitały, które odzwierciedlają udział właścicieli podmiotu w aktywach oraz zobowiązania czyli obowiązki wykonywania różnych świadczeń przez przedsiębiorstwo.

Zaległy urlop wypoczynkowy do 30 września


Jeżeli pracownik nie wykorzystał urlopu we właściwym czasie, to pracodawca ma obowiązek udzielić mu zaległego urlopu za 2017 rok do końca września 2018 roku. Jeżeli urlop nie zostanie udzielony to możemy mówić o wykroczeniu.

Urlop powinien zostać wykorzystany przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo.

Ustawodawca zadbał o to, aby żaden pracownik nie kumulował należnego urlopu. Wprowadził w tym celu zasadę mówiącą o tym, że pracodawca ma obowiązek udzielić niewykorzystanego urlopu za dany rok najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Pracodawca nie ma możliwości oddania urlopu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

Istotne jest to, że żaden pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.